Propisi PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 11 jun 2010 17:23

PROPISI

 

ZAKON PROTIV DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Glava I: OPŠTE ODREDBE
Predmet Zakona
Član 1.
Ovim zakonom se uređuje opšti režim zabrane diskriminacije po osnovu invalidnosti, posebni slučajevi diskriminacije osoba sa invaliditetom, postupak zaštite osoba izloženih diskriminaciji, organi nadležni za sprečavanje diskriminacije i preduzimanje mera za podsticanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom i mere koje država preduzima radi podsticanja ravnopravnosti i socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom.
Načela Zakona
Član 2.
Ovaj zakon zasniva se na načelima:
1. Zabrane diskriminacije osoba sa invaliditetom;
2. Poštovanja ljudskih prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom; 3. Uključenosti osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života na osnovima ravnopravnosti;
4. Uključenosti osoba sa invaliditetom u sve procese u kojima se odlučuje o njihovim pravima i obavezama.
Definicije pojmova
Član 3.
U ovom zakonu:
1. izraz “osobe sa invaliditetom” označava osobe sa urođenom ili stečenom fizičkom, senzornom, intelektualnom ili emocionalnom onesposobljenošću koje usled društvenih, ili drugih prepreka, nemaju ili imaju ograničene moguć nosti da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, bez obzira na to da li mogu da ostvaruju pomenute aktivnosti uz upotrebu tehničkih pomagala ili službi podrške;osobama sa invaliditetom smatraju se sve osobe bez obzira na to da li uzrok invalidnosti već postoji ili će tek nastupiti, odnosno da li je invaliditet postojao a prestao;
2. izrazi “diskriminacija” i “diskriminatorsko postupanje” označavaju svako pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva) u odnosu na lica ili grupe, kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koje se zasniva na invalidnosti ili razlozima u vezi sa njom; 3. izraz “državni organi” označava organ zakonodavne, izvršne i sudske vlasti; organ teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; organ upravljanja javnih ustanova, zadužbina i drugih tela čiji je osnivač Republika, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava, kao i organ upravljanja javnih preduzeća ili preduzeća čiji je većinski vlasnik Republika, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava.
Glava II: OPŠTA ZABRANA DISKRIMINACIJE
Oblici diskriminacije
Član 4.
(1) Oblici diskriminacije su neposredna i posredna diskriminacija, pozivanje i navođenje na diskriminaciju, pomaganje u diskriminatorskom postupanju i povreda načela jednakih prava i obaveza.
(2) Neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa (dalje: “diskriminisani”), u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom ili radnjom, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji polož aj, zbog njegove odnosno njihove invalidnosti ili razloga u vezi sa njom.
(3) Posredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa, zbog njegove odnosno njihove invalidnosti ili razloga u vezi sa njom, stavlja u nepovoljniji polož aj, donošenjem akta ili preduzimanjem radnje, koja je prividno zasnovana na načelu jednakosti i nediskriminacije, osim ako je taj akt ili radnja opravdana zakonitim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna.
(4) Diskriminacija postoji i u slučaju:
1. ako se prema diskriminisanom neopravdano postupa gore nego što se postupa ili bi se postupalo prema drugome, isključivo ili uglavnom zbog toga što je diskriminisani tražio, odnosno namerava da traži pravnu zaštitu od diskriminacije ili zbog toga što je ponudio ili namerava da ponudi dokaze o diskriminatorskom postupanju;
2. ako se prema diskriminisanom očigledno ponižavajuće postupa, isključivo ili uglavnom zbog njegove invalidnosti ili razloga u vezi sa njom.
Povreda načela jednakih prava i obaveza
Član 5.
Povreda načela jednakih prava i obaveza postoji:
1. ako se diskriminisanom isključivo ili uglavnom zbog njegove invalidnosti ili razloga u vezi sa njom neopravdano uskraćuju prava i slobode, odnosno nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuju ili ne nameću drugom licu ili grupi;
2. ako su cilj ili posledica preduzetih mera neopravdani, i 3. ako ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilja koji se ovim merama ostvaruje.
Član 6.
Ne smatraju se povredom načela jednakih prava i obaveza niti diskriminacijom: 1. odredbe zakona, propisa, kao ni odluke ili posebne mere, donete u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, članova njihovih porodica i organizacija osoba sa invaliditetom, kojima se pruža posebna podrška, neophodna za uživanje i ostvarivanje njihovih prava pod istim uslovima pod kojima ih uživaju i ostvaruju drugi;
2. donošenje odnosno zadržavanje postojećih akata i mera čiji je cilj otklanjanje ili popravljanje nepovoljnog položaja osoba sa invaliditetom, članova njihovih porodica i organizacija osoba sa invaliditetom kojima se pruža posebna podrška.
Teški oblici diskriminacije
Član 7.
Posebno je zabranjeno i kažnjivo:
1. izazivanje i podsticanje neravnopravnosti ili netrpeljivosti prema osobama sa invaliditetom;
2. propagiranje ili smišljeno vršenje diskriminacije od strane državnih organa, u postupcima pred državnim organima, putem javnih glasila, u političkom životu, prilikom pružanja javnih usluga, u oblasti radnih odnosa, obrazovanja, kulture, sporta i sl.
Zabrana ispisivanja i isticanja diskriminatorskih poruka i simbola Član 8.
Zabranjeno je ispisivanje i isticanje na javnim mestima i širenje na drugi način poruka i simbola kojima se poziva na diskriminatorsko postupanje prema osobama sa invaliditetom.
Obaveze države
Član 9.
Država je dužna da osobama sa invaliditetom obezbedi uživanje prava i sloboda bez diskriminacije, kao i da udovolji njihovim opravdanim interesima.
Opšta zabrana zloupotrebe prava
Član 10.
Zabranjeno je vršenje prava utvrđenih ovim zakonom protivno cilju u kome su priznata ili sa namerom da se povrede ili ograniče prava drugih ili da se izazovu ozbiljne posledice po bezbednost zemlje, javni poredak i moral.
Glava III: POSEBNI SLUČAJEVI
DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM
Diskriminacija u postupcima pred državnim organima
Član 11.
(1) Državni organ ne sme svojom radnjom ili propuštanjem da preduzme radnju vršiti diskriminaciju prema osobi sa invaliditetom zbog njene invalidnosti ili razloga u vezi sa njom.
(2) Diskriminacija osoba sa invaliditetom od strane državnog organa obuhvata:
1. uskraćivanje prava osobi sa invaliditetom opštim ili pojedinačnim pravnim aktom, ako se ovo pravo u istim okolnostima priznaje osobama bez invaliditeta; 2. postavljanje posebnih uslova za ostvarivanje prava osobi sa invaliditetom, osim ako takve uslove ne opravdavaju razlozi opšte, lične i imovinske bezbednosti, koje državni organ mora posebno naznačiti;
3. uskraćivanje prava u okviru diskrecionog ovlašćenja, ako je do uskraćivanja došlo zbog invalidnosti podnosioca zahteva ili razloga u vezi sa njom.
4. vođenje upravnog ili sudskog postupka ili drugog postupka ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom na način koji faktički onemogućuje ili znatno otežava ostvarenje prava.
(3) Posebno težak oblik diskriminacije zbog invalidnosti je uznemiravanje, vređanje i omalovažavanje osoba sa invaliditetom od strane nosilaca javnih ovlašćenja i lica zaposlenih u državnim organima u toku postupka ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom, zbog njene invalidnosti ili razloga u vezi sa njom.

Poslednje ažurirano subota, 12 jun 2010 01:25
 

Vesti

Vremenska prognoza

Ordinacija Pilot Master

Phoenix on Facebook

Phoenix on Facebook