Statut PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 11 jun 2010 17:23

У складу са одредбама чл.  10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини  одржаној 1.02.2010.god усвојен је следећи

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА  ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

»ФЕНИКС«

Члан 1.

Удружење  »ФЕНИКС« је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области промовисања и помоћи особама са инвалидитетом свих категорија

Члан 2.

Циљеви  Удружења су: унапређивање положаја особа са инвалидитетом   подизање свести  грађана Србије и упознавање са  проблематком са којом се суочавају особе са инвалидитетом. Да уз помоћ људи добре воље омогући унапређивање друштва и ширење свести о особама са инвалидитетом.У остварењу мисије удружење се руководи разним пројектима предвиђених планом и програмом.

Члан 3.

Ради  остваривања својих циљева Удружење:

  1) прикупља,обрађује,објављује научну и стручну литературу везано за особе са инвалидитетом о њиховим правима,лечењу и положајем у друштву

  2) организује, само или у заједници са  другим организацијама и удружењима, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области особа са инвалидитетом

4) организује волонтерске акције.

  1. сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве особама са инвалидитетом. 
   6) Помаже свим особама са инвалидитетом који се налазе у категорији тешких инвалида(параплегичарима,квадриплегичарима,слепим и глувим особама)

Члан 4.

Назив Удружења је: Удружење  »ФЕНИКС«.

Назив Удружења на енглеском језику је: Association »Phoenix«.

Удружење  има седиште у Реснику општина Раковица  Београд

Удружење  своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.

Члан  Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења .

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За  лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов  законски заступник

Члан 6.

Одлуку  о пријему у чланство доноси Скупштина  и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан  може иступити из чланства давањем  писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство  у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку  о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни  о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 7.

Пунолетни члан Удружења има право да:

  1) равноправно  са другим члановима учествује  у остваривању циљева Удружења;

  2) непосредно  учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

  3) бира  и буде биран у органе Удружења;

  да  буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

  4) Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана. Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници

  Скупштине и учествовати у расправи, али  нема право гласа.

Члан  је дужан да:

  1) активно  доприноси остваривању циљева  Удружења;

  2) учествује,  у складу са интересовањем,  у активностима Удружења;

  3) плаћа чланарину;

  4) обавља  друге послове које му повери  Управни одбор.

Члан 8.

Органи  Удружења су Скупштина, Управни одбор  и Надзорни одбор.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни  чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси  Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о  месту и времену одржавања  скупштине и предлогу дневног  реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку  седнице.

Скупштина:

  1) доноси  план и програм рада;

  2) усваја  Статут, као и измене и допуне  Статута;

  3) усваја  друге опште акте Удружења;

  4) бира  и разрешава чланове Управног  одбора;

  5) разматра  и усваја, најмање једном годишње,  извештај Управног одбора;

  6) разматра  и усваја финансијски план  и извештај;

  7) одлучује  о висини чланарине за следећу  годину.

  8) одлучује  о статусним променама и престанку  рада удружења

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова  са правом гласа.

Скупштина одлучује већином гласова присутних  чланова.

За  одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку  рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има три чланa, које бира и опозива Скупштина.

Мандат  чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник  Управног одбора заступа Удружење у  правном промету и има права  и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

  1) руководи  радом Удружења између две  седнице Скупштине и доноси  одлуке ради остваривања циљева  Удружења;

  2) организује  редовно обављање делатности  Удружења;

  3) поверава  посебне послове појединим члановима;

  4) доноси  финансијске одлуке;

  5) одлучује  о покретању поступка за измене  и допуне Статута, сопственом  иницијативом или на предлог  најмање три члана Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

  6) одлучује  о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

  7) одлучује  о другим питањима за која  нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзорни  одбор контролише финансијско пословање  Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни  одбор.

Надзорни  одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног  одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни  одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.


Члан 15.

Ради  остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и  иностранству.

Удружење  може приступити међународним удружењима koja се баве проблематиком особa са инвалидитетом, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 16.

Удружење  прибавља средства од чланарине, добровољних  прилога, донација, завештања и поклона, финансијских субвенција помоћи других сродних хуманитарних организација ,као и од учествовања на јавним конкурсима које организује град или Република на свим нивоима управе.Финансиjска транспарентност ће бити један од стубова организације

Удружење може прибављати средстава и организовањем  семинара,

предавања,концерата,драмских и других уметничких перформанси и на други законом дозвољен начин.

Члан 17.

Удружење  може прибављати средства  и продајом својих публикација односно обавља привредну делатност: издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација.

Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 18.

Удружење  може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите,права и положаја особа са инвалидитетом

Добит остварена  обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 19.

Удружење  престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 20.

У случају престанка  рада, имовина Удружења пренеће се на Српску Православну Цркву

Члан 21.

Удружење  има печат округлог облика на којем  је у горњој половини исписано: Удружење »Феникс«, у доњој половини: Association » Phoenix, а у средини знак особа са инвалидитетом.

Члан 22.

Удружење  ће сву своју активност усмерити ka лакшем животу и промоцији инвалидности као посебности,те помоћи конкретним лицима са инвалидитетом .Организација неће нарушавати било чија људска, имовинска, и верска права.  

Члан 23

На  сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.


Председавајући  оснивачке скупштине Удружења

________________________

(име  и потпис)

Poslednje ažurirano subota, 12 jun 2010 01:32
 

Vesti

Vremenska prognoza

Ordinacija Pilot Master

Phoenix on Facebook

Phoenix on Facebook